INICI‎ > ‎

S. QUALITAT

SISTEMA DE QUALITAT

Segons la resolució del 8 de març, de la directora de l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat educativa, s'aprova incorporar al Col·legi Sant Francesc, al NIVEL III de la Xarxa de centres de qualitat educativa.

POLÍTICA DE QUALITAT

En la política de qualitat del COL·LEGI SANT FRANCESC hi ha establert  la definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mig i llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).

MISSIÓ

El col·legi Sant Francesc fou fundat pel Pare Estanislau. Pretenia evitar que els xiquets/es de 12 anys tingueren que eixir del poble per acabar o seguir estudis. El seu lema és ciència i virtut.

Com a Col·legi Diocesà afavorim l'educació de cada un dels alumnes des d'una concepció cristiana de la vida, de l'home i del món establint una síntesi entre la fe i les distintes disciplines acadèmiques, seguint les directrius de l'Església Diocesana de València.

Els principis en què ens basem són:

 1.  El nostre carisma com el de l'Església Diocesana, és el de promoure tots els carismes, atés que la diocesaneitat radica a deixar-se educar per l'Evangeli de Jesucrist i educar des d'ell a tots els membres de la Comunitat Educativa.
 2. Com a part de la parròquia tenim a l'Església adulta com referent clar per al desenvolupament de la nostra labor educativa.
 3. Fent una opció clara d'obertura als més desfavorits.
 4. Eduquem els nostres alumnes també en la dimensió transcendent.
 5. Inculca el valor de la Salut, mental i física, tenint cura del cos amb activitats esportives, hàbits saludables d'alimentació i d'higiene.
 6. Respecta la Natura, l'enclau del centre i la situació geogràfica afavoreix la implicació dels alumnes en la seua conservació.
 7. Conscienciat i respectuós amb l'ús, normalització i ensenyament de la nostra Llengua, potenciant accions encaminades a tal fi.

VALORS

Les claus per educar en un Col·legi Diocesà són:

 1. Fe: Home en relació amb Déu
 2. Esperança: Pedagogia centrada en el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
 3. Caritat: La vida com al senyor rebut per a ser al seu torn donat.

Competències Crítiques:

 1. Formem part del cos dels Col•legis Diocesans de València (aprofitar sinergies)
 2. Estem recolzats en la gestió integral per part de la Fundació Sant Vicent Màrtir.
 3. Seguim les pautes marcades amb els nostres:Pla de Lectura, Pla d'Acollida Professors, Immigrants i Nous Alumnes. Pla d'Atenció a la Diversitat.
 4. Tenim un sistema de qualitat molt sistematitzat, al qual ens auditen anualment per l'equip d'auditors de Col·legis Diocesans.
 5. Gaudim d'una ubicació física i natural ideal per al desenvolupament d'activitats mediambientals.

VISIÓ

Les nostres línies de visió definidis a 5 anys són:

 • En les nostres Persones:
  1. Augmentar la implicació del personal del centre en el projecte educatiu del mateix.
  2. Millorar el desenvolupament del potencial professional del personal del Centre.
  3. Millorar el clima laboral entre el personal docent dels nostres centres.
 • Per al nostre Centre:
  1. Establir vies fluides i eficaces de comunicació en sentit accedent/descendent i horitzontal.
  2. Marcar uns principis generals comuns en la Metodologia en el procés ensenyança-aprenentatge.
  3. Millorar les infraestructures del centre des d'una adequada planificació econòmica i optimització dels nostres recursos.
  4. Optimitzar l'ús de ferramentes institucionals al servici dels Col•legis Diocesans (GESDICODI)
  5. Anar incorporant i renovant a tots els àmbits l'ús de noves tecnologies.
  6. Implantar el trilingüisme en el centre de forma progressiva.
 • En el nostre Alumnes:
  1. Aconseguir que els nostres alumnes tinguen una experiència positiva al seu pas pel col•legi.
  2. Augmentar la vinculació dels alumnes en la Comunitat Parroquial
  3. Aconseguir que els nostres alumnes s'integren de forma activa a la societat, insistint en el respecte.
  4. Aconseguir formació en valors cristians.
 • En les nostres Famílies:
  1. Afavorir una educació com a missió compartida Església- Família- Col•legi
  2. Aconseguir una major implicació dels pares en la vida del centre i la vinculació en la Comunitat Parroquial.
  3. Incrementar la informació que se'ls fa arribar a les famílies aplicant noves recursos TIC.
 • Respecte a l'entorn:
  1. Ser percebut per l'entorn com a Centre amb identitat diocesana.
  2. Aconseguir la coordinació i aliances amb altres centres diocesans i/o d'entitat catòlica de la zona, així com amb altres centres concertats i altres institucions.
  3. Aconseguir una major obertura de les instal•lacions del nostre centre a altres necessitats, principalment parroquials.
  4. Aconseguir que els nostres centres passen de ser escola-institució a escola-comunitat amb un referent clar en la comunitat cristiana.

 A més de la definició de la missió, visió i valors, el COL·LEGI SANT FRANCESC estableix com a objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l'orientació cap a:

 1. L'acompliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l'activitat educativa realitzada pel col·legi.
 2. La satisfacció permanent de les necessitats demandes i expectatives dels clients del CENTRE.
 3. Millora Contínua
OBJECTIU I FINALITAT DEL MANUAL DE QUALITAT

CAMP D'APLICACIÓ I EXCLUSIONS

Este Manual de Qualitat és d'aplicació a tots els processos del Sistema de Gestió de la Qualitat necessaris per a:

La prestació de serveis educatius per a l’ensenyament reglats en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i  Educació Secundària Obligatòria

El nostre Manual de la Qualitat té per objectiu establir la Política de la Qualitat i descriure, de forma general, el conjunt de compromisos, responsabilitats, organitzacions, processos i recursos que constituïxen el Sistema de Gestió de la Qualitat implantat en el COL·LEGI.

D’aquesta forma, el Manual de la Qualitat presenta dues finalitats fonamentals:

Caràcter Intern
Permetre a tot el personal docent i no docent comprendre globalment el Sistema de Gestió de la Qualitat implantat.

Caràcter Extern
Permetre a les famílies i altres parts interessades que ho sol·liciten conéixer l'estructura del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat per a satisfer-los.

 

Queden exclosos, conforme el model de referència, els requisits relatius a:

 1. El disseny i desenrotllament d'activitats formatives no reglades, en la mesura en què les especificacions per a l'ensenyança reglada queden perfectament delimitades pels requisits legals establerts.
 2. El control dels dispositius de mesurament i seguiment en relació a la necessitat de verificar o calibrar dispositius de mesura per a determinar la conformitat d'alumnes i processos.
NORMES DE REFERÈNCIA
 • UNIX EN-ISO 9000:2002. Sistema de Gestió de la Qualitat. Fonaments i vocabulari.

 • UNIX EN-ISO 9001:2008. Sistema de Gestió de la Qualitat. Requisits.

 • UNIX EN ISO 9004:2000. Sistema de Gestió de la Qualitat. Directrius per a la millora contínua de l'acompliment.

Comments