MATRÍCULA CURS 17 - 18


Benvolgudes famílies:


Em dirigís a vostès per recordar-los que és el moment de realitzar la matrícula per al curs vinent.

Educació Infantil 1r Cicle (nascuts 2015 i 2016): del 5  al 26 de maig.
Educació Infantil i Primària: del 22 al 29 de maig. 
ESO: del 22 al 31de maig.

Tan sols deuen matricular-se els alumnes nascuts els anys 2014, 2015, 2016 i noves matrícules.

DOCUMENTS A DUR: 

 Primària i ESO Infantil ( Nascuts 2014 o abans de 2014)
 Dades centre: SANT FRANCESC
Codi: 46004553
Municipi: Guadassuar.

 Dades centre: SANT FRANCESC
Codi: 46004553
Municipi: Guadassuar.


INFANTIL 1r CICLE  Nascuts 2015, 2016 
Firma dels progenitors o, si és el cas, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o pels tutors, (inclosa la firma de la persona sol·licitant) sempre que convisquen amb el/l'alumne/a, als efectes de l'autorització de la consulta de dades tributàries, per al càlcul de la renda.

 • Document sanitari, omplit pel metge. (Sol·licitar al centre de salut).
 • Fotocopia Llibre de família complet.
 • Fotocopia DNI del pare i mare o tutor/a.
 • Fotocopia del SIP
 • Fotocopia rebut acreditatiu del domicili .
 • Criteris renda de la unitat familiar. Omplir l'annex VI (Només Infantil a partir de 3 anys, PRIMARIA i ESO)
 • DADES DEL CENTRE I AUTORITZACIÓ PARES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Observacions:

Cal dur també la documentació que demostre els criteris complementaris addicionals:
 • Alumne, pares o germans posseeixen una discapacitat: Certificat de conelleria de sanitat.
 • Ser membre de família nombrosa: Titol de família nombrosa.
 • Ser esportista d’èlit
 • Família monoparental:  títol de família monoparental en vigor, expedit per la conselleria competent en matèria de família o, si és el cas, qualsevol document que acredite legalment la dita condició
 • Setència de separació matrimonial


Una cordial salutació
El director
Comments